Ogloszenia Holandia

Dziękujemy za zainteresowanie naszym portalem internetowym. Nasz serwis powstał niedawno. Ma za zadanie informować i pomagać Wam w sprawach codziennych. Ale ponad wszystko ma tworzyć i łączyć polską społeczność.

ZASADY OGÓLNE

1. Wchodząc na naszą stronę, umieszczając ogłoszenie, korzystając z serwisu wyrażasz zgodę  na przestrzeganie poniższych zasad, których celem jest zagwarantowanie wszystkim użytkownikom bezpiecznego korzystania z witryny. Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi poniższymi punktami.
2. Umieszczanie drobnych ogłoszeń na stronie jest bezpłatne. 
3. W serwisie nie ma miejsca na treści sprzeczne z prawem amerykańskim i międzynarodowym, kolidujące z ogólnie przyjętymi normami obyczajowo-społecznymi, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej.
4. Zabrania się umieszczania ogłoszeń wulgarnych, obelżywych, uważanych na niemoralne, zawierających pogróżki, treści obsceniczne lub nieprzyzwoite, zdjęć pornograficznych, erotycznych. 
5. Nie wolno podawać fałszywych lub mylących informacji, rozpowszechniać oraz publikować spamu, tzw. „łańcuszków internetowych” czy piramid. 
6. Zabrania się rozpowszechniania wirusów czy innych technologii mogących zaszkodzić naszemu serwisowi oraz interesom lub własności użytkowników. 
7. Nasz portal zawiera treści zamieszczone zarówno przez nas, jak i naszych użytkowników. Zabrania się surowo wykorzystywać, kopiować, modyfikować  lub rozpowszechniać treści pochodzące z naszej strony, tworzone przez nas albo inne osoby bez ich wcześniejszej wyraźnej zgody (poza treściami utworzonymi przez siebie). 
8. Nie wolno zamieszczać treści, które naruszają prawa osób trzecich, prawa własności intelektualnej takie jak prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych.
9. Przekazując nam treści, potwierdzasz, że masz prawo do udzielenia nam, i udzielasz nam niewyłącznego, ogólnoświatowego, bezterminowego, nieodwołalnego, bezpłatnego i pozwalającego na udzielanie dalszych licencji pozwolenia na wykonywanie praw autorskich, praw do upubliczniania i praw do bazy danych w odniesieniu do tych treści wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji niniejszej umowy.
10. Zabrania się w jakikolwiek sposób zbierać, gromadzić informacje o innych użytkownikach bez ich wyraźnej zgody. 
11. Jako autor ponosisz pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszystkie informacje, które zamieszczasz w naszym serwisie oraz zgadzasz się ponieść wszystkie konsekwencje mogące wyniknąć z Twojego ogłoszenia. Nasz serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostarczone przez Ciebie treści. 
12. Zgadzasz się, że nie będziesz pociągał nas do odpowiedzialności za ogłoszenia i działania innych użytkowników. W żadnym wypadku nie przyjmujemy odpowiedzialności za ogłoszenia sprzeczne z prawem, pogróżki albo treści nieprzyzwoite, ani za żadne materiały, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa innych osób, ogłoszenia, które stanowią przestępstwo lub zachęcają do przestępczej działalności, które prowadzą do powstania odpowiedzialności cywilnej lub w jakikolwiek inny sposób łamią obowiązujące prawo.
13. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, czy to wyrażone w pieniądzach, czy jako utrata dobrego imienia lub reputacji, ani za żadne inne, pośrednie szkody wynikające z korzystania przez użytkownika z serwisu.
14. Ogłoszenia są zamieszczane przez wielu użytkowników, nie gwarantujemy więc dokładności tych ogłoszeń, informacji kontaktowych ani jakości, bezpieczeństwa lub zgodności z prawem oferowanych przez użytkowników produktów i usług. Nie mamy wpływu na wiarygodność ogłoszeń. 
15. Rezerwujemy sobie prawo do odmowy publikacji zdjęcia lub ogłoszenia, zmiany jego treści, dokonania skrótów bądź usunięcia bez podania przyczyn,  które naszym zdaniem mogą być nieodpowiednie lub naruszać podane warunki. Zastrzegamy sobie również prawo wedle własnego uznania do czasowego lub trwałego ograniczenia prawa użytkownika do korzystania ze strony. 
16. Nie zwracamy nadesłanych tekstów. 
17. Poprzez umieszczenie reklamy na jednej z naszych stron internetowych, wyrażasz zgodę na publikację tego ogłoszenia w pozostałych naszych serwisach. 
18. Ogłoszenia mogą umieszczać tylko osoby pełnoletnie.
19. Prosimy zamieszczać ogłoszenia we właściwej kategorii, bez wielokrotnego wpisywania tej samej informacji w jednej lub w kilku innych kategoriach. Takie ogłoszenia będą przez nas usuwane, a w przypadku regularnego powtarzania się będziemy zmuszeni ograniczyć dostęp do strony.
20. Umieszczając ogłoszenie w serwisie wyrażasz zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przesyłanie i wykorzystanie przez nas danych, w tym adresu e-mail do celów informacyjnych i marketingowych. W szczególności wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikatów, informacji lub innych podmiotów za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem. 
21. Serwis nie udostępnia nikomu bazy adresów e-maliowych.
22. Celem serwisu jest zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego działania strony.  Prosimy, zgłaszaj nam zauważone problemy, treści o charakterze obraźliwym lub naruszenia zasad. 
23. Nie gwarantujemy, że witryna będzie dostępna bez przerw, a dostęp do naszych usług będzie bezpieczny i wolny od błędów, ani że wady witryny zostaną natychmiast skorygowane. Podejmujemy wszelkie starania, aby utrzymać nieprzerwane działanie  i ciągłość usług.
24. Zastrzegamy sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości naszej strony, dokonywania na niej zmian i modyfikacji, do zmiany regulaminu w dowolnym czasie, bez podania przyczyn i wcześniejszych zapowiedzi.

Polityka prywatności (RODO)
§.1 Postanowienia Ogólne


Administratorem danych jest Presspol Inc. z siedzibą w Nowym Jorku, PO Box 670-612 Flushing, NY 11367 USA, Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych


Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: Nazwa firmy, imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, adres IP. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na Presspol newsletter. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną w formularzu kontaktowym w stopce strony. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.

§3. Pliki cookies


1. Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzi analitycznych, które rejestrują zachowanie użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Presspol w celu optymalizacji działań.
3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.